Застраховка "Отговорност на туроператора"

Застрахователна полица № 3405130300R01080
Издадена на 17.07.2013 г. за срок от 12 месеца; валидна до 16.07.2014 г

Застраховката е предназначена за лицензирани туроператори и е задължителна по силата на Закона за туризма и подзаконовите актове към него.
По застраховката са покрити вреди, причинени на потребител(и) на организирани групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена (организирани пътувания) вследствие неразплащане от страна на Застрахования с негови контрагенти и/или доставчици, вкл. при негова неплатежоспособност и несъстоятелност.