Общи условия. Договор

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНИ ПЪТУВАНИЯ ОТ „ЕТНА ТУР” ЕООД
І. ЗАПИСВАНЕ ЗА ПЪТУВАНИЯ И РЕЗЕРВАЦИИ
1. Записването за пътуванията, организирани от Туроператора „ЕТНА ТУР” ЕООД е възможно по телефон, факс или интернет. Резервации се правят в офиса на туроператора или в упълномощените от фирмата туристически агенции. В случаите, когато резервацията е направена в туристическа агенция, всички въпроси и проблеми, свързани с пътуването, се уреждат само чрез нея.
2. Резервацията за пътуване на потребителя се счита за валидна след подписване на договора за организирано пътуване и внасяне на депозит от потребителя. Размерът на депозита варира между 20 % и 50 % за различните програми за пътувания, като конкретния размер на изискуемия депозит е посочен за всеки конкретен случай в договора за организирано пътуване.
3. Резервации за пътувания в България следва да се направят поне една седмица преди датата на пътуването. При резервация за настаняване се заплаща депозит 30% от общата цена на пътуването или цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент /по-малко от седмица преди пътуването/, освен ако не е уговорено друго в договора за организирано пътуване. Доплащането се извършва най-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго в договора за организирано пътуване.
4. Резервации за пътувания в чужбина се извършва поне десет дни преди датата на пътуването, като конкретните срокове, плащания и формалности, съобразени със спецификата на конкретното пътуване, са посочени в договора за организирано пътуване.
5. В случай, че доплащането по сключения договор за организирано пътуване не е направено в посочените срокове, „ЕТНА ТУР” ЕООД може да анулира резервацията без уведомяване на потребителя за това, като в този случай задържа платения депозит за извършената резервация като неустойка.
6. При заплащане на цялата сума на услугата по сключения договор за организирано пътуване Потребителят получава ваучер за пътуването, в който са описани услугите, заплатени от потребителя по сключения договор.
ІІ. Цени и плащане
7. Цените на услугите, предлагани от Туроператора, се обявяват на сайта на Туроператора и в офиса му, и са актуални за текущата календарна година, като изключение правят празниците, специалните оферти и уикенд-тарифите на Туроператора. Валутата /лева или евро/ е посочена за всяка конкретна оферта, както и това, което се включва в цената.
8. Плащането на услугите от Потребителя се извършва в лева в брой в офиса на „ЕТНА ТУР” ЕООД или по банков път на сметка на Туроператора.
9. Цените в Евро, когато се заплащат в тяхната левова равностойност, се калкулират по централен курс на БНБ към датата на плащането.
10. Увеличението на предварително обявената цена на услугата от Туроператора е възможно: при покачване на цените на горивата, изменение на размера на таксите, свързани с пътуването, промяна на валутните курсове, възникнали след подписването на договора за организирано пътуване. Изменението на цената от Туроператора може да бъде направено не по-малко от 20 дни преди датата на пътуването.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТУРОПЕРАТОРА
ТУРОПЕРАТОРЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА:
11. да предостави в съответствие с настоящите общи условия и сключения договор за организирано пътуване, туристическите услуги, заплатени от Потребителя.
12. да сключи за потребителя задължителната медицинска застраховка за пътуване в чужбина;
13. да предостави на потребителя информация за визовия и паспортния режим, свързани с пътуването, съобразно програмата.
14. да отбележи минималния брой участници, необходими за осъществяване за конкретното пътуване. Срокът за уведомяване на потребителя за осъществяване на пътуването е 7 дни.
15. да предостави информация на потребителя за включените в програмата на пътуването услуги.
16. да предостави на потребителя копие от застраховката по чл. 42 от Закона за туризма, покриваща отговорността му като туроператор при неплатежоспособност и несъстоятелност и свързана с разходите по връщането на потребителя до началния пункт на пътуването.
17. да предостави информация на потребителя за името на фирмата или на свой представител в посещаваното място и страна, както и адрес и телефон за контакти. В случай, че това е невъзможно, да даде на потребителя телефон или факс номер за връзка с туроператора или туристическия агент.
18. когато по време на пътуването по независещи от Туроператора причини не могат да се изпълнят част от включените в програмата компоненти, свързани с места за настаняване, ресторанти, фериботи, културно-исторически забележителности и музеи, Туроператорът предприема всички необходими мерки за изпълнение на програмата на пътуването, без това да е свързано с допълнителни разходи за потребителя.
19. в случай, че Туроператорът не може да предприеме подходящи мерки, по независещи от него причини, то той осигурява транспорт на потребителя до началния пункт на отпътуване или възстановява разликата между договорените и действително предоставени туристически услуги.
20. Туроператорът се ангажира с опазване на получените лични данни за потребителя и няма да ги използва за други цели извън организирането на пътуването без предварителното съгласие на потребителя.
ТУРОПЕРАТОРЪТ ИМА ПРАВО:
21. да извърши промени по пътуването, свързани с: промяна на конкретен хотел, като запази категорията, на марката на транспортното средство, като запази категорията и предлаганите услуги, поредността на нощувките и населените места, когато това е в интерес на потребителя, броя и вида на посещаваните туристически обекти и културно-исторически забележителности и музеи, когато това е свързано с промяна на тяхното работно време или ремонтно възстановителни дейности.
22. да промени обявената цена за организираното туристическо пътуване, когато това се дължи на промяна на стойността на транспортните разходи, обменният валутен курс, относим към договора или други обстоятелства, които не са могли да бъдат взети предвид при формиране на офертата на Туроператора. Цената не може да се променя 20 дни преди началната дата на пътуване, освен в случаите, когато това е свързано с инфлационни процеси и повишаване на цените на предлаганите услуги в общата цена на организираното пътуване от приемащата страна, съобразно пътуването.
23. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Клиентът не извърши плащания в установените срокове и по установените начини и по този начин прояви недобросъвестност при изпълнение на своите задължения. Извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Клиентът е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЯТ Е ДЛЪЖЕН:
24. да се запознае подробно и в детайли с предлаганото пътуване и Общите условия за пътуване на Туроператора.
25. да заплати в срок дължимия депозит и окончателната сума, съобразно конкретната програма и упоменатите в нея и в настоящите общи условия срокове.
26. да информира писмено Туроператора за всички допълнителни изисквания и услуги от негова страна, които не са включени в пътуването.
27. да спазва митническите и гранични и други законодателни изисквания на съответните законодателства на посещаваните държави, съобразно програмата на пътуването.
28. да представи на Туроператора необходимите документи за осъществяването на пътуването - валиден задграничен паспорт, нотариално заверени декларации или други необходими документи.
29. да уведоми писмено Туроператора за решението си в случаите на промяна на цената, но не по-късно от три дни от обявената начална дата на пътуването.
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ИМА ПРАВО:
30. да приеме налагащите се промени, като за това се сключва допълнително споразумение към договора за организирано пътуване или да откаже пътуването “Промени и рекламации” на настоящия договор или да запише друго пътуване.
V. ПРОМЕНИ И РЕКЛАМАЦИИ
31. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът.
31.1 срок, в който Потребителят трябва да уведоми туроператора, че отстъпва своето пътуване на трето лице - не по-късно от 7 дни преди началната дата на пътуването;
31.2. крайният срок, в който потребителят има право да се откаже от сключения договор за пътуване, без да дължи неустойка и обезщетение е не по- късно от 62 дни преди началната дата на пътуването за автобусни програми и от 92 дни преди началната дата на пътуването за самолетни програми.
Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста извън срока по 31.1., независимо от причините, са както следва:
• за автобусни програми:
от деня, следващ деня на записването до 61 ден преди датата на заминаване – 10% от цената на екскурзията, от 60 до 42 ден преди датата на заминаване – 35% от цената на екскурзията, от 41 до 22 ден преди датата на заминаване – 70% от пълната стойност на екскурзията, от 21 ден до деня на заминаване – 100% от пълната стойност на екскурзията!
• за самолетни програми:
от деня, следващ деня на записването до 91 ден преди заминаване – 10% от цената на екскурзията, от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от цената на екскурзията; от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди заминаване – 35% от пълната стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси; от 28 ден до деня на заминаване – 100% от пълната стойност на екскурзията + стойността на самолетния билет и летищните такси!
• При отказ от пътуване, заявено с договор в “последния момент” – до 7 /седем/ дни преди датата на отпътуването, се удържа неустойка в размер на цялата внесена сума. 
Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки. 

32. Ако потребителят прекрати пътуването през времетраенето и по свое желание, всички допълнителни разноски, включително и транспортните, са за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на част от стойността на заявените услуги.
33. В случай, че обстоятелства извън контрола на Туроператора го принудят да анулира резервация на потребителя, то Туроператорът предлага подходяща и приемлива алтернатива.
34. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да внесе промени в програмата на пътуването, ако обстоятелства извън неговия контрол наложат това.
35. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не възстановява суми за изцяло или частично непроведени пътувания поради форсмажорни обстоятелства или неявяване на потребителя на определените за отпътуване място и време.
36. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено или забравено имущество и документи на туристите; при рекламация на услуги, избрани от туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на туристите, независимо от това запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
37. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста в случай, че поради алкохолно или наркотично опиянение туристът възпрепятства изпълнението на програмата. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
38. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред туриста в случай на загуба на личен багаж, документи, пари и ценности. В подобни случаи екскурзоводът и ТУРОПЕРАТОРЪТ съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група. Всички разходи по тези действия са за сметка на потърпевшия.
39. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените от потребителя услуги, трябва да бъдат предявени на място пред представители на Туроператора за отстраняване на слабостите. Ако това се окаже невъзможно, потребителят трябва да изисква от представителите на Туроператора или от обслужващата фирма съставяне на протокол и в срок от три дни след завръщането си да представи писмена рекламация при Туроператора или в съответната агенция. След съответната проверка, Туроператорът в срок от 30 дни след постъпването на рекламацията се произнася по нейната основателност.
40. Суми за заявени, но неизползвани услуги изцяло или частично по вина на потребителя не се възстановяват.
41. При нарушение на нормативни разпоредби от потребителя, всички последици са за негова сметка.
42. Туроператорът не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица, които не са страна по настоящия договор, но имат косвено отношение към неговото изпълнение.
43. Всички спорни въпроси във връзка с настоящия Договор, по които двете страни не постигнат съгласие се решават в съответствие със законодателството на Р България.

Настоящите общи условия за организирани пътувания са приети с решение на едноличния собственик на капитала на „ЕТНА ТУР” ЕООД и са в сила от 08.10.2008 г.